Podręczniki

Regulamin ewidencji i korzystania z podręczników


Regulamin wypożyczenia podręczników

 1. Regulamin jest uzupełnieniem regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego. Należy je zwracać w terminie ogłoszonym przez nauczyciela bibliotekarza lub wychowawcę.
 3. Uczeń zalegający ze zwrotem podręczników nie może wypożyczyć kolejnych części.
 4. Niezwrócenie wypożyczonych podręczników w określonym terminie jest równoznaczne z ich zgubieniem.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan w momencie wypożyczania, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie (do 3 dni roboczych) zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi bibliotekarzowi.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zgubienia lub zniszczenia podręcznika.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce (zakupionej lub wykonanej przez siebie).
 8. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk nauczyciela bibliotekarza. Pozostawienie książki na terenie biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot.
 9. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itp.
 10. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.
 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany zniszczonej okładki.
 12. Rodzic, którego dziecko zgubiło lub uszkodziło podręcznik, uniemożliwiając jego dalsze wypożyczenie, zobowiązany jest zapłacić aktualną wartość podręcznika, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 13. Za uszkodzenie uznaje się: zalanie książki napojem, wyrwaną kartkę, podartą kartkę, rozerwanie książki, popisanie trwałe na książce itp.
 14. Zniszczenia ocenia stała komisja powołana przez dyrektora szkoły.

OŚWIADCZENIE
Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu wypożyczenia podręczników. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie wypożyczone przez córkę/syna podręczniki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie.

Imię i nazwisko dziecka …………………………………..……..… Rok urodzenia….……..…

Data, czytelny podpis rodzica: ……………………………………...………………………….

Odpłatność za zniszczone lub zgubione podręczniki

W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręczników 
rodzice ucznia wpłacają ich wartość do sekretariatu szkoły.


W roku szkolnym 2018/2019 wartość podręczników dla klas SP wynosi:


klasa 3  -  każda część  -  2,35 zł


    Opłatę za zniszczone podręczniki należy regulować w sekretariacie szkoły zgodnie z wartością zakupu książekktórą podaje nauczyciel bibliotekarz.
Kreator www - przetestuj za darmo